• 23.07.2024 13:48

Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Комунальна установа Краснопільської селищної ради

Процедура планування підвищення кваліфікації

 • Домівка
 • Процедура планування підвищення кваліфікації

Процедура планування підвищення кваліфікації

Відповідно до пункту 17 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою КМУ  № 800 від 21.08.2019р. планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти здійснюється у два етапи.

Педагогічний  працівник:

І етап

1) Подає  пропозиції  керівникові  до орієнтовного/річного плану підвищення кваліфікації у строки і за процедурою, які визначені у закладі освіти (зразок пропозиції педагогічного працівника додається)

ІІ етап

1) Протягом  15 календарних днів з дня отримання інформації про загальний обсяг коштів, передбаченого для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти, педагогічний працівник подає керівникові закладу освіти (або уповноваженій ним особі) свою пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік. Пропозиція оформляється педагогічним працівником у довільній формі, проте має містити всю інформацію, яка передбачена Порядком, з метою уможливлення її включення до річного плану підвищення кваліфікації. Відповідно до абзацу другого пункту 18 Порядку у разі невідповідності пропозиції педагогічного працівника зазначеним вимогам, така пропозиція не може бути розглянута. Пропозиція до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік має містити інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форму (форми), обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації, вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

2) За згодою педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації.

3) Відповідно до пункту 8 Порядку педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації як згідно з планом, так і поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік. Вочевидь, поза межами плану відбувається підвищення кваліфікації за рахунок самостійного фінансування педагогічним працівником. Обсяг підвищення кваліфікації «поза межами плану» може бути зарахований на загальних засадах до встановленого Законом мінімального обсягу годин на підвищення кваліфікації.

4) Також за погодженням педагогічного працівника, керівника відповідного закладу освіти (уповноваженої ним особи) і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації цього працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації. Таким чином, якщо ситуація потребує лише уточнення (зміни) конкретних строків підвищення кваліфікації, то це можна робити без внесення змін до плану за умови погодження з керівником закладу освіти і суб’єктом підвищення кваліфікації. Форма узгодження – довільна.

Керівник

На І етапі планування підвищення кваліфікації керівник забезпечує:
 1. Визначення строків і процедури подання педагогічними працівниками своїх пропозицій до орієнтовного плану підвищення кваліфікації (зразок орієнтовного плану).
 2. Розгляд педагогічною радою питання про затвердження  орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 3. Оприлюднення на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті (у разі відсутності вебсайту закладу освіти – на вебсайті відділу освіти) протягом двох робочих днів з дня його затвердження педагогічною радою, але не пізніше 25 грудня поточного року.
На ІІ етапі планування підвищення кваліфікації:
 1. Невідкладне оприлюднення загального обсягу коштів, передбаченого для підвищення кваліфікації педагогічних працівників після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік.
 2. Подання на розгляд педагогічною рада закладу освіти плану підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками) (зразок річного плану).

План підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік має включати:

 • список педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році
 • теми (напрями, найменування)
 • форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС)
 • перелік суб’єктів підвищення кваліфікації
 • строки (графік)
 • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним працівником